Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

(printversie staat onderaan deze pagina)

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Plaatjeopdemuur.nl een overeenkomst aangaat en het kunstwerk of dienst koopt welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Het kunstwerk of dienst: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen Plaatjeopdemuur.nl en de klant. In deze voorwaarden wordt bij sommige punten specifiek gesproken over plaatjeopdemuur (kunstwerk op lp’s) en plaatjeopdemuur XL (kunstwerk op canvas en muurschilderingen) om de voorwaarden goed te definiëren. Daar waar niks specifieks bij vermeld staat gelden de voorwaarden in zijn algemeenheid.

1.3 De kunstenaar (of uitvoerder van de dienst): Richard van Rijswijk, eigenaar van Plaatjeopdemuur.nl, gevestigd te Wildervank, Papegaaiduiker 7, 9648 DW, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Groningen onder KVK nummer 82488975

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Plaatjeopdemuur.nl.

 

 1. De overeenkomst

De koopovereenkomst tussen de opdrachtgever en Plaatjeopdemuur.nl komt tot stand door aanbod van het kunstwerk of dienst met daarbij benoemde specificaties en aanvaarding van dit aanbod door de klant (zowel door akkoord offerte als bij een online aankoop).

 

 1. Prijzen plaatjeopdemuur

4.1 Alle kunstwerken die zijn vervaardigd door de kunstenaar op een langspeelplaat zijn geprijsd in euro’s en zijn inclusief 9% BTW.

4.2 Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

 1. Betaling plaatjeopdemuur

5.1 Het volledige aankoopbedrag zal vóór aanvang van de werkzaamheden van het kunstwerk in het bezit moeten zijn van de kunstenaar. De kunstenaar zal niet eerder aan de opdracht beginnen voor het bedrag volledig is voldaan.

5.2 Kan op de webshop via Ideal, Mastercard, Bancontact, Paypal.

5.3 Kan op basis van een factuur per bank worden betaald. Het volledige aankoopbedrag zal vóór aanvang van de werkzaamheden van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld, gestort moeten zijn. Eerder wordt er niet met de opdracht begonnen door de kunstenaar.

5.4 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen.

5.5 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.6 De door Plaatjeopdemuur.nl in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

 

 1. Offerte, bevestiging en betaling plaatjeopdemuur XL

6.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of omstandigheden. Prijzen zijn exclusief 9% (i.g.v. werk op canvas) of 21% BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat de Plaatjeopdemuur.nl een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Plaatjeopdemuur.nl eerst nadat deze schriftelijk door Plaatjeopdemuur.nl zijn bevestigd.

6.3 De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Plaatjeopdemuur.nl is overeengekomen. 

6.4 Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen wederzijds afspraken omtrent:

-  Inhoud en omvang van de door Plaatjeopdemuur.nl te verrichten werkzaamheden;

-  Het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder een programma van eisen, door of namens de opdrachtgever aan Plaatjeopdemuur.nl;

‐  Aan welke derden opdrachtgever of Plaatjeopdemuur.nl opdracht verleent en ten aanzien van welke werkzaamheden;

‐  Het tijdschema waarbinnen Plaatjeopdemuur.nl(een deel van) de opdracht vervullen zal;

‐  De eventuele fasering van de opdracht;

­‐  Het aanwijzen van een natuurlijke persoon die de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht representeert;

­‐  De vraag of er wettelijke verplichtingen op de opdrachtgever rusten en of hiermee verband houdende werkzaamheden aan Plaatjeopdemuur.nl worden opgedragen;

­‐  Op welke wijze en met welke frequentie overleg is tussen opdrachtgever en Plaatjeopdemuur.nl

6.5 Bij ondertekening of anderzijds akkoord van de overeenkomst zal Plaatjeopdemuur.nl50% van het totale orderbedrag vooraf in rekening brengen. De resterende 50% worden in rekening gebracht na oplevering van het eindproduct. Indien na het verstrijken van deze

betalingstermijn van 14 dagen door Plaatjeopdemuur.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Plaatjeopdemuur.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 12% van het factuurbedrag met een minimum van € 185,-­‐ excl. BTW. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Levering en aansprakelijkheid plaatjeopdemuur

7.1 Een opgegeven termijn voor levering van het kunstwerk is indicatief in verband met handwerk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uiteraard zal de kunstenaar zich ertoe bewegen het kunstwerk te leveren binnen de afgesproken levertijd.

7.2 Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.

7.3 Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is afgegeven of afgeleverd aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk.

7.4 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

7.5 Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij de kunstenaar te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

7.6 Het kunstwerk is gemaakt op de lp! hierdoor kan de lp aan beide zijden niet meer worden afgespeeld op een platenspeler en is plaatjeopdemuur dan ook niet verantwoordelijk voor enige schade die eventueel ontstaat bij het toch afspelen van een gekochte lp van plaatjeopdemuur.nl

 

 1. Herroepingsrecht plaatjeopdemuur

8.1 Bij de aankoop van uitsluitend vrije werk kunstwerken, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 31 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het kunstwerk bij de opdrachtgever.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het kunstwerk en de verpakking. Hij zal het kunstwerk slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of hij het kunstwerk wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het kunstwerk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de kunstenaar retourneren.

8.3 Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen één kalendermaand, na ontvangst van het kunstwerk, kenbaar te maken aan de kunstenaar. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels een op de website vermelde contactmogelijkheid of per mail naar info@plaatjeopdemuur.nl. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever verzendt het kunstwerk middels een professionele transporteur. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en vakkundig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

8.4 Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft voor het kunstwerk, zal de kunstenaar dit bedrag binnen zeven dagen na ontvangst van het onbeschadigde geretourneerde kunstwerk terugbetalen.

8.5 Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het kunstwerk niet aan de kunstenaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.6 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar eigen rekening.

8.7 Indien de opdrachtgever het product onvolledig, zonder verpakking of beschadigd retourneert, is de kunstenaar gerechtigd naar eigen inschatting redelijke kosten bij de opdrachtgever hiervoor in rekening te brengen. Dit zal in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag. Mocht het zijn dat het kunstwerk in een dusdanig slechte staat retour is gekomen en niet meer kan worden verkocht, dan zal i.v.m. nalatigheid van de opdrachtgever niks van het verschuldigde bedrag worden terug gestort naar de opdrachtgever. Dit geld is dan ter compensatie voor de kunstenaar van het verlies van het kunstwerk.  

 

 1. Maatwerk en uitsluiting herroepingsrecht plaatjeopdemuur

9.1 De kunstenaar kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor een maatwerk kunstwerk zoals omschreven in lid 8.1, 8.2 en 8.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de kunstenaar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor kunstwerken die door de kunstenaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Hieronder vallen platen en canvassen die naar specifieke wens van de klant zijn gemaakt.

9.3 De kunstenaar zal de opdrachtgever tijdens het proces door middel van een ontwerp van het maatwerk op de hoogte brengen van het beeld wat op de plaat zal komen en indien gewenst kleine aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.

9.4 De techniek die wordt gebruikt is herkenbaar aan de niet altijd strakke lijnen omdat er door de druk van de spuitbus verf onder de stencil kan schieten. Dit is niet te voorkomen en een karakteristieke eigenschap van stencilart. Spetters en mist (dust) zijn dus onlosmakelijk met de techniek verbonden en kan niet worden gezien als klacht!

9.5 Voor plaatjeopdemuur producten worden oude gebruikte lp's gebruikt om ze weer een nieuwe betekenis te geven i.p.v. weggooien (upcycling). Het is daarom mogelijk dat er gebruikssporen op de lp zijn gekomen in de loop van de tijd. Voor afbeeldingen waar het mogelijk is om zwarte gedeeltes op de lp ook het zwart te laten van de lp, zal er op worden gelet om die stukken zo puur mogelijk te laten. Maar het zal niet altijd te voorkomen zijn en kunnen gebruikssporen dus ook niet als klacht worden gezien! 

 

 1. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de kunstenaar of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

10.2 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

10.3 Het kunstwerk wordt, niet gepersonifieerd (tenzij anders overeengekomen), afgebeeld op de website www.plaatjeopdemuur.nl.

10.3 De kunstenaar is vrij de kunstwerken, ook die in opdracht vervaardigd zijn, ten alle tijden digitaal en online af te beelden in alle Social Media.

 

 1. Garanties en vrijwaringen plaatjeopdemuur XL

11.1 Plaatjeopdemuur.nl garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Plaatjeopdemuur.nl of door Plaatjeopdemuur.nl bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart Plaatjeopdemuur.nl voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 1. Aansprakelijkheid plaatjeopdemuur XL

12.1 Plaatjeopdemuur.nl is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en de opdrachtgever Plaatjeopdemuur.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Plaatjeopdemuur.nl heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en bovendien Plaatjeopdemuur.nl aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

12.2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, Plaatjeopdemuur.nl schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke heeft gesteld.

12.3 Plaatjeopdemuur.nl is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

12.4 Plaatjeopdemuur.nl is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Plaatjeopdemuur.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheid van Plaatjeopdemuur.nl voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Plaatjeopdemuur.nl of de bedrijfsleiding van Plaatjeopdemuur.nl (ondergeschikten derhalve uitgezonderd), is de aansprakelijkheid van Plaatjeopdemuur.nl voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Plaatjeopdemuur.nl gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 50.000,-­‐ en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Plaatjeopdemuur.nl uitkeert.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Plaatjeopdemuur.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

 1. Verplichtingen van Plaatjeopdemuur.nl plaatjeopdemuur XL

13.1 Plaatjeopdemuur.nl vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken en is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan Plaatjeopdemuur.nl bekend zijn of voor zover Plaatjeopdemuur.nl redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

13.2 Plaatjeopdemuur.nl houdt rekening met de voor de opdracht van belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelingen, waarvan het bestaan van algemene bekendheid mag worden verondersteld.

13.3 Plaatjeopdemuur.nl houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. Plaatjeopdemuur.nl verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids-) voorschriften of beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan.

13.4 De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen van het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

 

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever gedraagt zich jegens Plaatjeopdemuur.nl als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van Plaatjeopdemuur.nl vertrouwelijk te houden voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn of redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn aan te merken.

14.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Plaatjeopdemuur.nl verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die voor Plaatjeopdemuur.nl nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Plaatjeopdemuur.nl altijd voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

14.3 De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van Plaatjeopdemuur.nl.

14.4 De opdrachtgever is verplicht Plaatjeopdemuur.nl binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de werkzaamheden een tekortkoming van Plaatjeopdemuur.nl daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

 

 1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst plaatjeopdemuur XL

15.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

15.2 Indien de overeenkomst door Plaatjeopdemuur.nl wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Plaatjeopdemuur.nl redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

15.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Plaatjeopdemuur.nl op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 70 % van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

15.4 Zowel Plaatjeopdemuur.nl als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Plaatjeopdemuur.nl het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

15.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Plaatjeopdemuur.nl zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Plaatjeopdemuur.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Plaatjeopdemuur.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.6 Wanneer de werkzaamheden van Plaatjeopdemuur.nl bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

 

 1. Overmacht

16.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

16.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

16.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

 

 1. Overlijden kunstenaar

17.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar.

 

 1. Faillissement en surseance van betaling

18.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

 

 1. Wijziging van omstandigheden

19.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

 1. Onderbreking van de opdracht plaatjeopdemuur XL

20.1 De opdrachtgever kan Plaatjeopdemuur.nl gelasten de opdracht te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen.

20.2 Na de in lid 20.1 omschreven mededeling treden partijen met bekwame spoed in overleg omtrent de gevolgen hiervan.

20.3 Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit Plaatjeopdemuur.nl niet toe te rekenen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van Plaatjeopdemuur.nl aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden, het honorarium en de bijkomende kosten.

20.4 Alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Plaatjeopdemuur.nl reeds is aangegaan met het oog op de overeengekomen opdracht dienen ook door opdrachtgever te worden vergoed.

20.5 De opdrachtgever is tevens gehouden de schade die Plaatjeopdemuur.nl leidt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van Plaatjeopdemuur.nl die schade zoveel mogelijk te beperken.

 

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

21.1 De kunstenaar zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door de kunstenaar kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de opdrachtgever is aangegaan alsmede om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de kunstenaar en de activiteiten die het ontplooit.

21.2 De klant kan zich te allen tijde tot de kunstenaar wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan te geven aan de kunstenaar.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Plaatjeopdemuur.nl gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

22.2 Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de kunstenaar is Nederlands recht van toepassing.

22.3 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Plaatjeopdemuur.nl en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Plaatjeopdemuur.nl is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

 

 

 

Hieronder kan je de voorwaarden downloaden en/of uitprinten (druk op het pijltje rechts bovenin in het document om hem te openen)